“زندگی برای رویاها اجازه نمی دهد” – زندگی یک پناهنده دور از خواهران و برادرانش

1653
Lukuaika: 5 min.

الینا یو کینن، ادریس بیان شینواری، احمد زیدان، ایلین نیمینین و یوهانا هیتولا

جوانان پناهنده که پناهندگی را در فنلند دریافت کرده اند، اغلب در موقعیت سخت قرار می گیرند، زیرا خواهران و برادرانشان در کشور خودشان باقی می مانند. احساس مسئولیت و نگرانی روحیه جوانان را میشکناند، اما در بسیاری موارد، آوردن خواهران و برادران خود را به فنلاند تقریبا ناممکن است.

هنگام بحث در مورد پیوست خانواده مهاجران، تمرکز زیادتر به شرایط های زوج متهل و یا اطفال است. در این موارد، پروسه پیوست خانواده به طور مستقیم صورت می گیرد، گرچه آخرین محدودیت ها این پروسه را برای مهاجرین تقریبا غیرممکن ساخته است.

لینک:.

اما، روابط خواهران و برادران در زیات وقت در این بحث ها کمتر توجه می میگیرد، هرچند که ممکن است برای جوانان پناهنده حیاتی باشد. در پروژه تحقیقاتی ”جدایی خانوادگی، وضعیت مهاجرت و ایمنی روزمره” که توسط آکادمی فنلاند تامین می شود، ما ده ها داستان ها را در مورد زندگی دور از خانواده را شنیده ایم.

ما تا کنون ۴۰ مصاحبه گرفته ایم که از آن جمله (۲۵) تا همرا با بالا سن ها و (۱۵) تا همرا با محاجرین زیر سن بوده اند. این متن وبلاگ بر اساس مصاحبه های است که در آن جوانان پناهنده – هر دو، کسانی که به

عنوان افراد زیر سن قانونی و کسانی که بیش از 18 سال سن دارند – درباره اهمیت رول روابط برادران و خواهران صحبت می کنند. ما از این که چقدر مسئولیت برادر و یا خواهر بزرگ در برابر برادر و یا خواهر جوان تر در این روایت ها وجود دارد، شگفت زده شدیم.

برادر یا خواهر بزرگتر اغلب منبع مهم حمایت و ایمنی برای برادران و خواهران خود در کشور اصیل پناهندگان است. پدر خانواده ممکن است فوت کرده باشد یا والدین به دلیل شرایط دشوار زندگی قادر به مراقبت از فرزندان خود نیستند، در حالی که ممکن است فرزندان، خود را در شرایط بدی به کار مجبور بکنند. اگر خانواده به خارج از کشور فرار کنند، ممکن است کودکان از والدین خود جدا شوند. در قضیه جدایی والدین، تنها حمایت ای برای پناهندگان جوان برادران یا خواهران بزرگترشان است.

در بسیاری از موارد، خواهر و برادر کوچکتر به طور کامل وابسته به برادر بزرگترشان است. یک مصاحبه شونده توضیح می دهد که چگونه از برادر کوچکش در ترکیه جدا شده بود؛ قاچاقچی او را به زور اسلحه ای بر روی یک قایق پلاستیکی شانده و به سفر طولانی در بحیره مدیترانه روان کرده بوده، در حالی که برادر کوچک در ساحل تنها رها شده بود. پس از یک سال عدم اطمینان، برادران یکدیگر را از طریق خدمات ردیابی خانواده صلیب سرخ پیدا کردند. مگر، داستان در آن جا به پایان نرسید – با وجود چند سفر به ترکیه، تقاضاها، شکایات و پر کردن فرمه ها بی شماری، برادر کوچک هنوز هم در ترکیه است و با هیچ فرصتی برای تعلیم در مکتب و بدون مراقبت از خانواده زندگی میکند.

گاهی اوقات خواهران و برادران یکجا به فنلند می آیند، اما به این معنا نیست که با آنها به عنوان یک خانواده رفتار می شوند. در مصاحبه ها، ما مواردی را یافتیم که خواهر و برادر در مرز فنلاند جدا شده اند و به مراکز مختلف پذیرش فرستاده می شوند تا با همسالانشان زندگی کنند. این بسیار آسیب پذیر به خواهران و برادران است و نشان می دهد که عدم درک در مورد نقش خواهران و برادران در ایمنی روزمره جوانان پناهندگان میباشد.

جدایی از خانواده باعث فلج شدن زندگی میشود

در بسیاری از موارد، تنها یکی از کودکان خانواده به دنبال پناهندگی است. برای یک پناهنده جوان که تنها به فنلاند می رسد، جدایی از خواهران و برادران بسیار خسته کننده است. یک خواهر یا برادر بزرگتر احساس مسئولیت را برای خواهر یا برادر کوچکتر احساس می کند مثلی یک مادر و یا یک پدر. علاوه بر این، والدین

ممکن است در حقیقت یک منبع نگرانی برای پناهندۀ جوان باشند – غیر معمول نیست که والدین در شرایط سخت تحت فشار قرار گرفته، تا زمانی که سنشان به سن متوسط ​​می رسد، تقریبا قادر به کارکردن نیستند.

هنگامی که یک مادر مسئول برادر یا خواهر جوانش دیگر نمی تواند به خاطر ضعف پاه ها از تخت خواب بیرون بیاید. ارسال پول به خانه که به نه خوردن غذا جمع کرده یا به دست آورده شد باشد دیگر به اندازه کافی برای محافظت از خواهر و برادر جوان تر نیست.

چگونه، پس مطمئن میشوید که خواهر و برادر شما در زیر مراقبت مناسب است؟

نگرانی در مورد خواهر و برادر جوانتر می تواند یک پناهنده را که در فنلند زندگی میکند به نحوی جدی فلج کند. همانطور که یکی از مصاحبه شوندگان اظهار کرد: ”زندگی اجازه خواب دیدن را نمیدهد”. این مرد جوان

تا هنوز ۱۸ ساله نشده اما بزگترین اولویت زندگی وی این است تمام چیزهای که خودش خواب دیده و تا به حال به دست نیاورده برای برادر ۱۲ سالش محیا نماید.

با این حال،  هنگامی که در نقطه دور در فنلاند زندگی می کنید، تضمین یک زندگی شاد و متعادل روزمره با خواهر و برادر زیادی از اوقات غیرممکن است. علاوه بر این، هنگامی که نگرانی نسبت به عزیزان به طور روزانه فشار می آورد، ساختن زندگی و آینده خود مشکل تر میشود.

بسیاری مردم که با ما مصاحبه کردن، یک خواهر یا برادر برایشان کسی است که در غیر موجودیت پدر و مادر با هم مشوره نموده، الگو یکدیکر بوده و کامیابی یکدیگر منبع خوشحالی هم میباشند. به همین ترتیب، ناراحتی یک خواهر یا برادر نیز آسانترین روش شناسایی است. هنگامی که یک برادر کوچک گرسنه جایی دور باشد، خواهر بزرگتر حتی نمی تواند از خوردن غذا لذت ببرد. هنگامی که یک پدر خودکشی می کند، سخت است که برای یک خواهر کوچک که مادرش را به جایی که پناهندهگی خود فرار کرده است، راحتی پیدا کند.

زمان به رسمیت شناختن این است که خانواده تنها ارتباط بین یک والد و یک کودک و یا دو همسر نیست. متاسفانه، پالیسی مهاجرت فنلاند این است که این روابط مهم را نادیده گرفته و به یک جهت کاملا متفاوت حرکت میکند.

اینجا میتوانید پوست وبلاگ را به زبان های فنلندی، انگلیسی و عربی دریافت نماید.

You can also read this article in Finnish, English and Arabic.

منابع:

Fingerroos, Outi, Tapaninen, Anna-Maria & Tiilikainen, Marja (2016) Perheenyhdistäminen. Kuka saa perheen Suomeen ja miksi? Tampere: Vastapaino.

Turtiainen, Kati (2012) Perhe pakolaisia vastaanottavassa sosiaalityössä. Teoksessa: Minna Strömberg-Jakka & Teija Karttunen (toim.) Sosiaalityön haasteet. Jyväskylä: PS-kustannus

این وبلاگ اولین قسمت از سلسله ۳ قسمت چند زبانه است که نتایج پروژه تحقیقاتی ( جدای خانوادگی، وضیعت مهاجرت و ایمنی روزمره) را نشان میدهد.

این پروژه به بررسی تأثیر محدودیت های پالیسی مهاجرت از نظر تجربه و سازماندهی ایمنی روزمره در مابین مهاجران آسیب پذیر و خانواده های فراملیتی می پردازد.

نویسنده ها:

محقق ارشد خانم یوهانا هیتولا، در پروژه جدایی خانوادگی وضیعت مهاجرت و ایمنی و راهکاری های تجارب مهاجرین آسیب پذیر در (انستیتیوت مهاجرت فنلاند) مشغول به کار است. (۲۰۱۸- ۲۰۲۱ آکادمی فنلند).

ایلینا یوکینن، دانش آموز فاکولته جغرافیا در دانشگاه تورکو است و در حال حاضر در پایان نامه کارشناسی خود به عنوان دربخشی از پروژه  ”جدایی خانوادگی، وضعیت مهاجرت و ایمنی روزمره: استراتژی ها و تجارب مهاجران آسیب پذیر (آکادمی فنلاند 2018-2021) کار می کند.

ادریس بیان شینواری، در حال حاضر مطالعات خود را در رشته خدمات اجتماعی در دانشگاه علوم کاربردی دیاکونیا تکمیل مینماید. او به عنوان معاون تحقیق در پروژه (جدای از خانواده، وضیعت مهاجرت و ایمنی روزمره: ستراتیژی ها وتجربه مهاجران آسیب پذیر.) ایفای وظیفه هم میکند.

او به عنوان دستیار تحقیق در موسسه مهاجرت فنلاند مشغول به کار است. ایلن نیمینین، فارغ التحصیل از دانشگاه تورکو و

احمد زیدان، شاعر و ژورنالیست از موسل، عراق بوده و او هم در پروژه (جدایی خانواده ، وضعیت مهاجرت و ایمنی روزمره: استراتیژی ها و تجربه مهاجرین آسیب پذیر.) بحیث معاون محقق ایفای وظیفه مینماید.

اینجا میتوانید پوست وبلاگ را به زبان های فنلندی، انگلیسی و عربی دریافت نماید.